ตุ๊กกี้ ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน

ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน เกิดที่ จ.อุดรธานี เป็นบุตรของ สมยั และพิณทอง บุตรพรม เขา้ศึกษาต่อในระดบั ประกาศนียบตัรนาฏศิลป์ช้นั ตน้
(เทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้ ) และประกาศนียบตัรนาฏศิลป์ช้นักลาง(เทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย)ที่ วิทยาลยันาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จงัหวดั
กาฬสินธุ์ จนถึงระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษาจากสาขานาฏศิลป์ ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เข้าร่วมกับแก๊งสามช่าในรายการชิงร้อยชิงล้านเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยช่วงแรกมักจะมาเป็นนักแสดงประกอบในบางสัปดาห์ และสามารถเป็นตัวขโมยซีนได้ในหลายๆตอน ทา ให้ไดร้ับความนิยมเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ รวมไปถึงผลงานการแสดงภาพยนตร์เป็นตัวประกอบในหลาย ๆ เรื่อง เช่น แหยม ยโสธร, โหน่ง เท่ง
นักเลงภูเขาทอง, เท่งโหน่งคนมาหาเฮีย, บอด้ีการ์ดหน้าเหลี่ยม 2, ว้อหมาบ้ามหาสนุก และ ภาพยนตร์เรื่อง ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ สถานะปัจจุบัน
ตุ๊กกี้สมรสแล้ว
ผลงาน:
รายการโทรทัศน์:

 • 2547 – 2551: ชิงร้อยชิงล้าน ชะชะช่า – ช่อง 5
 • 2551 – 2552: ชิงร้อยชิงลา้น ทเวนต้ีเซ็นจูรี่ ตกั๊ – ช่อง 7HD
 • 2552 – 2554: ชิงร้อยชิงล้าน ชะชะช่า
 • 2552 – 2554: ล้วงลับตับแตก – โมเดิร์นไนน์ทีวี
 • 2554 – 2555: ล้วงลับ upLoad
 • 2555 – 2558: ชิงร้อยชิงล้าน ซันไชน์เดย์ – ช่อง 3 เอชดี
 • 2555: ล้วงลับตับแตก ตุ๊กกี้ ตุ๊กกี้ โชว์ – โมเดิร์นไนน์ทีวี
 • 2555: ล้วงลับตับแตก โชว์
 • 2555 – 2559: Tukky Tukky show – ช่องเวิร์คพอยท์
 • 2555 – 2556: พฤหัสอัศจรรย์ – โมเดิร์นไนน์ทีวี
 • 2556: ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่3 – ช่อง 3 เอชดี
 • 2556 – 2559: My Man Can แฟนฉันเก่ง – ช่องเวิร์คพอยท์
 • 2558 – 2560: ชิงร้อยชิงล้าน ว้าว ว้าว ว้าว[1]
 • 2559: Honey Hero คู่รักนักสู้ – พิธีกร
 • 2559 – 2563: ไมค์ทองค า หมอล าฝังเพชร – พิธีกร
 • 2561 – ปัจจุบัน: ห้องข่าวบันเทิง
 • 2561: หัวหน้าห้าขวบ – พิธีกร
 • 2562: Infinite Challenge Thailand ซุปตาร์ท้าแข่ง
 • 2564: ฟาดข่าวบันเทิง
 • 2564 – 2565: กล้องส่องฮา
 • 2564 – ปัจจุบัน: ถึงหูครูเพ็ญศรี
 • 2565 – ปัจจบุ นั : ต้งัเตาเมา้ท์บนั เทิง
  ละครโทรทัศน์:
 • 2566: ครูเพ็ญศรีกบั เลด้ีปอบ -ครูเพ็ญศรี – ช่องเวิร์คพอยท์
 • กามเทพก้นครัว -อารยา – ช่องเวิร์คพอยท์
  ภาพยนตร์:
 • 2548: แหยม ยโสธร – สาวน้อยตกน้า – รับเชิญ
 • 2549: โหน่ง เท่ง นักเลงภูเขาทอง – นาง -คู่กับ โหน่ง ชะชะช่า
 • บอด้ีการ์ดหน้าเหลี่ยม – เด็กฝึกงาน – รับเชิญ
 • 2551: ว้อ…หมาบ้ามหาสนุก -กระแต -คู่กบั ชูษีเชิญยิ้ม
 • 2552: แต๋วเตะตีนระเบิด -ครูฟ้าใส
 • วงษ์ค าเหลา – หญิงนุช – นางร้าย
 • หอแต๋วแตก แหกกระเจิง -อุษามณี
 • แหยม ยโสธร 2 -คนถือป้ายในงานบุญบ้งัไฟ – รับเชิญ
 • 2553: โป๊ ะแตก – ตุ๊กกี้
 • ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ – ตุ๊กกี้(เจ้าหญิงตุ๊กกี้) -คู่กับ หลุยส์ สก๊อต/ อารักษ์ อมรศุภศิริ
 • สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า…รัก-ครูอิน
 • กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว -แมว
 • สุดเขตสเลดเป็ด -กิ๊ฟซี่
 • 2554: จกั๊กะแหล๋น – หมอก – รับเชิญ
 • เท่ง โหน่ง จีวรบิน -แอร์โฮสเตส (แอร์ตุ๊กกี้) – รับเชิญ
 • 2565: ห้องข่าวบันเทิง

Leave a Reply